Remove unused variables
[colloquium.git] / autogen.sh
2016-03-29 Thomas WhiteRip out Harfatum stuff
2013-03-05 Thomas WhiteMove "libstorycode" back to this repository
2012-11-23 Thomas WhiteBuild system fixes
2011-05-21 Thomas WhiteInitial commit