colloquium.git
2018-06-29 Thomas WhiteAlways count paragraphs if using presentation without...
2018-06-26 Thomas WhiteMake default background colour white
2018-06-26 Thomas WhiteAdd style system
2018-06-26 Thomas WhiteGet rid of old printf
2018-06-25 Thomas WhiteTweak demo.sc
2018-06-24 Thomas WhitePreparation for new style model
2018-05-05 Thomas WhiteKeep frame background in SCInterpreter state
2018-05-01 Thomas WhiteGet rid of stylesheet lists and add stylesheet change...
2018-04-29 Thomas WhiteCreate stylesheet if it's not there already
2018-04-29 Thomas WhiteInitialise fgcol
2018-04-29 Thomas WhiteImplement setting default fg colour
2018-04-29 Thomas WhiteImplement setting default font
2018-04-29 Thomas WhiteWhitespace
2018-04-29 Thomas WhiteFix wrapping of storycode in stylesheet editor
2018-04-29 Thomas WhiteShow stylesheet storycode in editor
2018-04-29 Thomas WhiteAdd serialise_sc_block_chain()
2018-04-29 Thomas WhiteRearrange prototypes
2018-04-23 Thomas WhiteSet font preview text
2018-04-23 Thomas WhiteInitialise StylesheetEditor default font and fgcol
2018-04-23 Thomas WhiteHook up some signals
2018-04-23 Thomas WhiteSet accelerator for opening stylesheet editor
2018-04-23 Thomas Whiteshow_error: Use literal format string
2018-04-23 Thomas WhiteAvoid crashiness if deletion SCBlock ends up as NULL
2018-04-22 Thomas WhiteAdd preliminary stylesheet editor
2018-04-22 Thomas WhitePut all menu definitions into one resource
2018-04-22 Thomas WhiteUpdate --help
2018-04-16 Thomas WhiteCut and paste stuff
2018-04-15 Thomas WhiteTidy up nw_entries_p
2018-04-15 Thomas WhiteRemove vestigial code
2018-04-15 Thomas WhiteSet transient parent for about box
2018-04-15 Thomas WhiteUse license_type in about box
2018-04-15 Thomas WhiteInternationalise all the menus
2018-04-15 Thomas WhiteInternationalise all strings in source code
2018-04-15 Thomas WhiteSet spacing on callback paragraphs
2018-04-15 Thomas WhiteRationalise interpretation of paragraph spacing
2018-04-13 Thomas WhiteUpdate links
2018-04-12 Thomas WhiteAdd translator-credits
2018-04-11 Thomas WhiteReplace p->filename with p->uri, get rid of p->titlebar...
2018-04-11 Thomas WhiteIf a paragraph is completely empty, allow it to be...
2018-04-11 Thomas WhiteAdd more translation labels and get rid of redundant...
2018-04-11 Thomas WhiteFix translation options
2018-04-11 Thomas WhiteAdd gettext stuff
2018-04-09 Thomas WhiteRearrange items in Help menu
2018-04-01 Thomas WhiteCache raw image sizes
2018-04-01 Thomas WhiteUse GFile to save presentations
2018-04-01 Thomas WhiteAdd menu item to show introductory doc
2018-04-01 Thomas WhiteUse GFile for presentation loading
2018-03-31 Thomas WhiteUse GResource for app menu and menu bar
2018-03-31 Thomas WhiteUse GResource for sky.png
2018-03-31 Thomas WhiteUse gtk_application_prefers_app_menu
2018-03-31 Thomas WhiteDon't unref the GtkBuilder when it's still needed
2018-03-31 Thomas WhiteMove SCBlocks in tests one level down
2018-03-31 Thomas WhiteEnsure cursor is somewhere before adding slide
2018-03-30 Thomas WhiteExtra debugging
2018-03-30 Thomas WhiteFix narrative print
2018-03-30 Thomas WhiteDo all rendering one level higher
2018-03-29 Thomas WhiteDon't try to insert text if cursor_frame=NULL
2018-03-28 Thomas WhiteTweak demo doc
2018-03-28 Thomas WhiteSet frame->scblocks one level higher for top frame...
2018-03-28 Thomas WhiteRearrange editability checks when inserting text
2018-03-27 Thomas WhiteAvoid creating an empty run when importing an image
2018-03-27 Thomas WhiteSet newline when splitting text paragraph
2018-03-27 Thomas WhiteImprove "about" box
2018-03-27 Thomas WhiteUse application menu only if it will be used be the...
2018-03-26 Thomas WhiteWork on logo
2018-03-26 Thomas WhiteAdd option to hide pointer (or not)
2018-03-26 Thomas WhiteEnsure no empty paragraphs before deleting
2018-03-26 Thomas WhiteLogo improvements
2018-03-25 Thomas WhiteAdd \lalign and \center (and show them off)
2018-03-25 Thomas WhiteRemove merge_paragraph
2018-03-25 Thomas WhiteMore improvements to demo doc
2018-03-25 Thomas WhiteShift+F7 show ONLY blocks in frame
2018-03-23 Thomas WhiteUpdate demo doc
2018-03-23 Thomas WhiteAdd \ralign
2018-03-23 Thomas WhiteUse SVG version of alpha_warning
2018-03-22 Thomas WhiteShift+F7 show blocks in frame (not top of editor)
2018-03-22 Thomas WhiteFix newpara logic
2018-03-19 Thomas WhiteAdd missing prototype
2018-03-19 Thomas WhiteFix #includes
2018-03-19 Thomas WhiteRemove remnants of ancient structures
2018-03-19 Thomas WhiteMove load_everything() to utils
2018-03-19 Thomas WhiteRemove tests/.gitignore
2018-03-19 Thomas WhiteRevert "Increase line spacing"
2018-03-19 Thomas WhiteSet paragraph scblock/rscblock when splitting
2018-03-18 Thomas WhiteCreate a run when placing cursor in an empty paragraph
2018-03-18 Thomas Whitedebugger: Tidy up and simplify
2018-03-18 Thomas WhiteDisallow insertion and deletion unless scblock==rscblock
2018-03-18 Thomas WhiteRemove \callback
2018-03-18 Thomas WhiteSet scblock/rscblock even for text paragraphs
2018-03-12 Thomas WhiteUse edit_pos instead of cursor_{para,pos,trail}
2018-03-12 Thomas WhiteGet rid of Paragraph->open
2018-03-12 Thomas WhiteAdd mdep to render_test_sc1 and render_test
2018-03-12 Thomas WhiteRemove dummy runs
2018-03-12 Thomas WhiteDelete whole paragraphs if they are non-text
2018-03-12 Thomas WhiteShow SCBlocks for image/callback paragraphs in debugger
2018-03-12 Thomas WhiteAdd rscblocks for image and callback paragraphs
2018-03-11 Thomas WhiteRename some functions to make them unique
2018-03-11 Thomas WhiteAvoid crash when deleting in a non-text paragraph
2018-03-11 Thomas WhiteAvoid creating extra ImageStores
2018-03-11 Thomas WhiteRemove .gitignore
next